v2ray 配置分享

本文最后更新于 2018年10月21日 19:42 可能会因为没有更新而失效。如已失效或需要修正,请留言

这里分享几个v2ray的配置。其中mkcp的配置非常适合当前的环境。因为mkcp走的是UDP。


vmess+shadowsocks+多用户

{
 "log": {
  "access": "/var/log/v2ray/access.log",
  "error": "/var/log/v2ray/error.log",
  "loglevel": "warning"
 },
 "inbound": {
  "port": 11001,
  "protocol": "vmess",
  "settings": {
   "clients": [
    {
     "id": "20f302cb-1b50-4e57-bb72-599f4c3dc6c6",
     "level": 1,
     "alterId": 64,
     "email": "[email protected]"
    }
   ]
  }
 },
 "inboundDetour": [
  {
   "protocol": "shadowsocks",
   "port": 12001,
   "settings": {
    "method": "aes-128-gcm",
    "password": "lighti.me",
    "udp": true
   }
  },
  {
   "port": 13182,
   "protocol": "vmess",
   "settings": {
    "clients": [
     {
      "id": "263dd26f-04b2-4b76-8e02-c2264e015178",
      "level": 1,
      "alterId": 64,
      "email": "[email protected]"
     }
    ]
   }
  },
	{
   "port": 14182,
   "protocol": "vmess",
   "settings": {
    "clients": [
     {
      "id": "76b15d1e-d36c-4368-b1e1-2c51dc96b0c6",
      "level": 1,
      "alterId": 64,
      "email": "[email protected]"
     }
    ]
   }
  }
 ],
 "outbound": {
  "protocol": "freedom",
  "settings": {}
 },
 "outboundDetour": [
  {
   "protocol": "blackhole",
   "settings": {},
   "tag": "blocked"
  }
 ],
 "routing": {
  "strategy": "rules",
  "settings": {
   "rules": [
    {
     "type": "field",
     "ip": [
      "0.0.0.0/8",
      "10.0.0.0/8",
      "100.64.0.0/10",
      "127.0.0.0/8",
      "169.254.0.0/16",
      "172.16.0.0/12",
      "192.0.0.0/24",
      "192.0.2.0/24",
      "192.168.0.0/16",
      "198.18.0.0/15",
      "198.51.100.0/24",
      "203.0.113.0/24",
      "::1/128",
      "fc00::/7",
      "fe80::/10"
     ],
     "outboundTag": "blocked"
    }
   ]
  }
 }
}

vmess+mkcp+多用户

{
 "log": {
  "access": "/var/log/v2ray/access.log",
  "error": "/var/log/v2ray/error.log",
  "loglevel": "warning"
 },
 "inbound": {
  "port": 11001,
  "protocol": "vmess",
  "settings": {
   "clients": [
    {
     "id": "20f302cb-1b50-4e57-bb72-599f4c3dc6c6",
     "level": 1,
     "alterId": 64,
     "email": "[email protected]"
    }
   ]
  },
  "streamSettings": {
   "network": "kcp"
  }
 },
 "inboundDetour": [
  {
   "protocol": "shadowsocks",
   "port": 12001,
   "settings": {
    "method": "aes-128-gcm",
    "password": "lighti.me",
    "udp": true
   }
  },
  {
   "port": 13182,
   "protocol": "vmess",
   "settings": {
    "clients": [
     {
      "id": "263dd26f-04b2-4b76-8e02-c2264e015178",
      "level": 1,
      "alterId": 64,
      "email": "[email protected]"
     }
    ]
   },
   "streamSettings": {
    "network": "kcp"
   }
  },
	{
   "port": 14182,
   "protocol": "vmess",
   "settings": {
    "clients": [
     {
      "id": "76b15d1e-d36c-4368-b1e1-2c51dc96b0c6",
      "level": 1,
      "alterId": 64,
      "email": "[email protected]"
     }
    ]
   },
   "streamSettings": {
    "network": "kcp"
   }
  }
 ],
 "outbound": {
  "protocol": "freedom",
  "settings": {}
 },
 "outboundDetour": [
  {
   "protocol": "blackhole",
   "settings": {},
   "tag": "blocked"
  }
 ],
 "routing": {
  "strategy": "rules",
  "settings": {
   "rules": [
    {
     "type": "field",
     "ip": [
      "0.0.0.0/8",
      "10.0.0.0/8",
      "100.64.0.0/10",
      "127.0.0.0/8",
      "169.254.0.0/16",
      "172.16.0.0/12",
      "192.0.0.0/24",
      "192.0.2.0/24",
      "192.168.0.0/16",
      "198.18.0.0/15",
      "198.51.100.0/24",
      "203.0.113.0/24",
      "::1/128",
      "fc00::/7",
      "fe80::/10"
     ],
     "outboundTag": "blocked"
    }
   ]
  }
 }
}

vmess+多用户+多IP出口

{
 "log": {
  "access": "/var/log/v2ray/access.log",
  "error": "/var/log/v2ray/error.log",
  "loglevel": "warning"
 },
 "inbound": {
  "port": 11001,
  "listen": "1.1.1.1",
  "protocol": "vmess",
  "settings": {
   "clients": [
    {
     "id": "20f302cb-1b50-4e57-bb72-599f4c3dc6c6",
     "level": 1,
     "alterId": 64,
     "email": "[email protected]"
    }
   ]
  }
 },
 "inboundDetour": [
  {
   "port": 13182,
   "listen": "1.1.1.2",
   "protocol": "vmess",
   "settings": {
    "clients": [
     {
      "id": "263dd26f-04b2-4b76-8e02-c2264e015178",
      "level": 1,
      "alterId": 64,
      "email": "[email protected]"
     }
    ]
   }
  },
	{
   "port": 14182,
   "listen": "1.1.1.3",
   "protocol": "vmess",
   "settings": {
    "clients": [
     {
      "id": "76b15d1e-d36c-4368-b1e1-2c51dc96b0c6",
      "level": 1,
      "alterId": 64,
      "email": "[email protected]"
     }
    ]
   }
  }
 ],
 "outbound": {
  "protocol": "freedom",
  "settings": {}
 },
 "outboundDetour": [
  {
   "protocol": "freedom",
   "sendThrough": "1.1.1.2",
   "settings": {},
   "tag": "ip2"
  },
  {
   "protocol": "freedom",
   "sendThrough": "1.1.1.3",
   "settings": {},
   "tag": "ip3"
  },
  {
   "protocol": "blackhole",
   "settings": {},
   "tag": "blocked"
  }
 ],
 "routing": {
  "strategy": "rules",
  "settings": {
   "rules": [
    {
     "type": "field",
     "ip": [
      "0.0.0.0/8",
      "10.0.0.0/8",
      "100.64.0.0/10",
      "127.0.0.0/8",
      "169.254.0.0/16",
      "172.16.0.0/12",
      "192.0.0.0/24",
      "192.0.2.0/24",
      "192.168.0.0/16",
      "198.18.0.0/15",
      "198.51.100.0/24",
      "203.0.113.0/24",
      "::1/128",
      "fc00::/7",
      "fe80::/10"
     ],
     "outboundTag": "blocked"
    },
    {
     "type": "field",
     "user": [
      "[email protected]"
     ],
     "outboundTag": "ip2"
    },
    {
     "type": "field",
     "user": [
      "[email protected]"
     ],
     "outboundTag": "ip3"
    }
   ]
  }
 }
}

 

相关几点:

截至当前(2018.8.4),v2ray无法实现:限速、限制用户数、限制流量。

相关页面:

打赏
欢迎转载,请注明出处:轻时代 » v2ray 配置分享

评论 4

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址
 1. #1

  这个怎么使用?

  大大6年前 (2018-08-10)回复
 2. #2

  大佬 这个速度怎么样 可以配上kcptun么

  布丁6年前 (2018-08-12)回复
  • 配置里面已经有kcp了

   hao6年前 (2018-08-14)回复

打赏一下作者,鼓励他发表更多的精彩文章

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏